කොවැක්ස් පහසුකම යටතේ කොවිඩ් එන්නත ලබාගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

අදාළ නිෂ්පාදකයා සමග ගිවිසුම්ගතවීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය ඉදිරිපත් කර තිබූ යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here