උසස්පෙළ විශ්වවිද්‍යාල කඩයිම් ලකුණු නිකුත් කර ඇති බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාව නිවේදනය කරනවා.

එහි වෙබ් අඩවියට පිවිස කඩයිම් ලකුණු ලබා ගත හැකි බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම නිවේදනය කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here