ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක මහා මාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා සහ ශ්‍රී ලංකාවේ නව ජපන් තානාපති මිෂුකෝෂි හිඩෙකි ( Mizukoshi Hideaki ) මැතිතුමා අතර හමුවක් 22-11-2021 වන අද දින පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක කාර්යාලයේදී සිදුවිය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here