කොහුවල පාමංකඩ මාර්ගයේ ඉදිකරන පාමංකඩ නව පාලමේ ඉදිකිරීම් වල වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳ සොයා බැලීමේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා 09-08-2021 වන අද නියැලිනි.
දැනට මංතීරු දෙකක් සහිත පාමංකඩ – ශ්‍රී සම්බුද්ධ ජයන්ති මාවත-W.A.සිල්වා මාවත හරහා වැල්ලවත්ත දක්වා මාර්ගය මංතීරු හතරක් යටතේ පුළුල් කොට සංවර්ධනය කරයි .මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ දක්ෂිණ මාර්ග සම්බන්ධතා ව්‍යාපෘතිය ( SRCP ) මගින් මෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුකරනු ලබයි .

මෙම මාර්ග කොටස පුළුල් කර සංවර්ධනය කිරීම සහ පාමංකඩ පාලම ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 210 ක මුදලක් වැය වේ.

මෙම මාර්ග කොටස සහ පාලම ඉදි කිරීමත් සමඟම දැනට පාමංකඩ – ශ්‍රී සම්බුද්ධ ජයන්ති මාවත හරහා එක් දිශාවකට ( OneWay ) ගමන් කරන රථවාහන වලට දෙදිශාවටම ගමන් කිරීමට හැකි වේ .කොහුවල සහ පාමංකඩ නගරවල පවතින අධික රථවාහන තදබදයට මෙමගින් විසඳුම් සැලසේ.

අමාත්‍යවරයා විසින් පාලම අවට ජනතාවගේ ගැටළු පිලිබදව සොයාබැලීමත් ඉදිකිරීම් සම්බන්ධයෙන් නිළධාරීන් සමග සාකච්ඡා කිරීමත් ඡායාරූප වලින් දැක්වේ.

මෙම නිරීක්ෂණ චාරිකාවට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති චමින්ද අතලුවගේ , මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සර්ධා වීරකෝන් මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක් සහභාගි වූහ .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here