සංචරණ සීමා පනවා ඇති දිනවලදී හදිසි මිලදී ගැනීමක් සිදු කිරීමක් සඳහා එක් ග්‍රාමසීමා වසමක් සඳහා කඩ දෙකක් විවෘතව තැබීමට හැකි බව කැබිනට් සම මාධ්‍ය ප්‍රකාශක රමේෂ් පතිරණ සඳහන් කරනවා.

එම කඩ දෙක කුමක්ද යන්න ග්‍රාම සීමා වසම් කමිටුව විසින් තීරණය කරනු ඇති බව ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here