උත්සව සමයේ ගත වූ දින 11 ක (2021-04-08 සිට 2021-04-18) කාලට තුළ දී අධිවේගී මාර්ගවලින් රුපියල් මිලියන 349 ක ආදායමක් උපයා ඇති බව මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොනස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.

උත්සව සමයේ සමස්ත අධිවේගී මාර්ග පද්ධතිය තුළින් ලබා ගත් ආදායම, සිදුවූ රථ වාහන අනතුරු පිළිදව සවිස්තර වාර්තාවක් 19.04.2021 වන අද දින අධිවේගී මාර්ග මෙහෙයුම්, නඩත්තු හා කළමනාකරණ අංශයේ වැඩබලන අධ්‍යක්ෂ එම්. ලොඩ්වික් මහතා විසින් මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා වෙත භාර දෙන ලදී.

අදාළ කාලසීමාව තුළ වාහන 1,236,288 කට අධික ප්‍රමාණයක් කොළඹ – කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය, පිටත වටරවුම මාර්ගය හා දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන් කර ඇත.

මෙම කාලසීමාව තුළ වැඩිම වාහන ප්‍රමාණයක් අධිවේගී මාර්ගවල ගමන් කර ඇත්තේ අප්‍රේල් 10 වැනිදා ය. එම සංඛ්‍යාව 141,187 කි. එදින උපයා ඇති ආදායම රුපියල් මිලියන 38කට අධිකය.

එදා ජ.වි.පෙ. කිව්වේ දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ග හදනකොට කිව්වේ රාජපක්ෂලාට ඇඹුල්තියල් ගෙනියන්න තමයි මේ අධිවේගී මාර්ගය හදන්නේ කියලා. නමුත් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය නිසා කාලය ඉතිරි වෙනවා. අද මෙම අධිවේගී මාර්ග පද්ධතිය නිසා ගම්බිම් බලා යන ජනතාවට ප්‍රතිලාභ ලැබෙනවා. ඹවුන්ගේ ඉන්ධන පිරිවැය සහ ගමන් කාලය මෙම අධිවේගී මාර්ග පද්ධතිය නිසා අඩු වෙනවා. රුපියල් මිලියන 349කට ආසන්න ආදායමක් මෙම අධිවේගී මාර්ග පද්ධතිය නිසා අද අපට ලැබී තිබෙනවා. හණමිටි අදහස් තිබෙන මිනිසුන් සිටින තාක් මේ රට දියුණු කරන්න බැහැ. එම නිසා අපි ජනතාව තුළ ආකල්පමය වෙනසක් ඇති කළ යුතු යැයි අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරන ලදී.උත්සව සමයේ ගත වූ දින 11 ක (2021-04-08 සිට 2021-04-18) කාලට තුළ දී අධිවේගී මාර්ගවලින් රුපියල් මිලියන 349 ක ආදායමක් උපයා ඇති බව මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොනස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.

උත්සව සමයේ සමස්ත අධිවේගී මාර්ග පද්ධතිය තුළින් ලබා ගත් ආදායම, සිදුවූ රථ වාහන අනතුරු පිළිදව සවිස්තර වාර්තාවක් 19.04.2021 වන අද දින අධිවේගී මාර්ග මෙහෙයුම්, නඩත්තු හා කළමනාකරණ අංශයේ වැඩබලන අධ්‍යක්ෂ එම්. ලොඩ්වික් මහතා විසින් මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා වෙත භාර දෙන ලදී.

අදාළ කාලසීමාව තුළ වාහන 1,236,288 කට අධික ප්‍රමාණයක් කොළඹ – කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය, පිටත වටරවුම මාර්ගය හා දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන් කර ඇත.

මෙම කාලසීමාව තුළ වැඩිම වාහන ප්‍රමාණයක් අධිවේගී මාර්ගවල ගමන් කර ඇත්තේ අප්‍රේල් 10 වැනිදා ය. එම සංඛ්‍යාව 141,187 කි. එදින උපයා ඇති ආදායම රුපියල් මිලියන 38කට අධිකය.

එදා ජ.වි.පෙ. කිව්වේ දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ග හදනකොට කිව්වේ රාජපක්ෂලාට ඇඹුල්තියල් ගෙනියන්න තමයි මේ අධිවේගී මාර්ගය හදන්නේ කියලා. නමුත් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය නිසා කාලය ඉතිරි වෙනවා. අද මෙම අධිවේගී මාර්ග පද්ධතිය නිසා ගම්බිම් බලා යන ජනතාවට ප්‍රතිලාභ ලැබෙනවා. ඹවුන්ගේ ඉන්ධන පිරිවැය සහ ගමන් කාලය මෙම අධිවේගී මාර්ග පද්ධතිය නිසා අඩු වෙනවා. රුපියල් මිලියන 349කට ආසන්න ආදායමක් මෙම අධිවේගී මාර්ග පද්ධතිය නිසා අද අපට ලැබී තිබෙනවා. හණමිටි අදහස් තිබෙන මිනිසුන් සිටින තාක් මේ රට දියුණු කරන්න බැහැ. එම නිසා අපි ජනතාව තුළ ආකල්පමය වෙනසක් ඇති කළ යුතු යැයි අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරන ලදී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here