ආසියානු පැසිපික් රටවල සාමාජිකත්වය දරණ ගෝලීය කාලගුණික වෙනස්වීම් පර්යේෂණ පිළිබඳ ආසියානු පැසිපික් ජාලයේ උප සභාපතිත්වයට පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ පත්කර තිබෙනවා.

මෙම පත්වීම් කරනු ලැබුයේ සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ පැවැත්වූ ආසියා පැසිපික් ජාලයේ අන්තර් රාජ්‍ය රැස්වීම්වාරයේ දී. ගෝලීය විපර්යාස පර්යේෂණ සඳහා ආසියා- පැසිෆික් ජාලය යනු ගෝලීය විපර්යාසයට අදාළ ප්‍රතිපත්ති- නැඹුරු පර්යේෂණ සහ ධාරිතා වර්ධන ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රවර්ධනය කරන අන්තර් රාජ්‍ය ජාලයකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here